Điều kiện dự tuyển

5 vòng thi tuyển sinh

Đăng ký dự tuyển

FAQ

QUY CHẾ TUYỂN SINH
CHƯƠNG TRÌNH IPL KHÓA VI

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
 
Điều 2: Quản lý tuyển sinh
 
Điều 3: Đối tượng tuyển sinh
 
Điều 4: Quy trình tuyển sinh
 
Điều 5: Cơ chế hỗ trợ tài chính
 
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 6: Vòng 1 - Đánh giá hồ sơ
 
Điều 7: Vòng 2 - Làm bài luận và 1 Thư giới thiệu
 
Điều 8: Vòng 3 - Làm bài thi
 
Điều 9: Vòng 4 - Phỏng vấn với Hội Đồng Tuyển Sinh (lần 1)
 
Điều 10: Vòng 5 - Phỏng vấn với Hội Đồng Tuyển Sinh (lần 2)
 
Điều 11: Huỷ bỏ kết quả thi tuyển
 
Điều 12: Công bố kết quả trúng tuyển và tập họp Ứng viên trúng tuyển
 
Điều 13: Bảo lưu kết quả trúng tuyển

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 14: Hiệu lực của Quy chế


Chi tiết Quy chế Tuyển sinh vui lòng xem tại đây