Sự học ở IPL

Mô hình giáo dục

1 năm học tại trường

5 kỳ tự trải nghiệm

1. MỤC TIÊU CỦA SỰ HỌC TẠI IPL SCHOLARSHIP
Mỗi Học viên theo đuổi tinh thần "Tự lực khai phóng" và mô hình "Giáo dục khai phóng" tại OpenEdu Initiative nói chung và IPL Scholarship nói riêng. Cụ thể hơn, theo đuổi tinh thần thực họckhai phóng và chuyên sâu để trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm, và chuyên gia ưu tú.
Khi mỗi cá nhân được khai phóng và biết chuyên sâu thì không chỉ đạt tới một tầm vóc văn hóa với cái đầu sáng (để minh định) và trái tim nóng (để hành động), mà còn trở thành một chuyên gia ưu tú với cái đầu chuyên sâu và trái tim yêu nghề.
Chính vì vậy, mục tiêu sự học của Học viên IPL Scholarship trong chương trình IPL Scholarship chính là hình thành cho mình những nền tảng thiết yếu để vươn đến mục tiêu của sự học nêu trên, cũng như để tiến xa hơn trên hành trình tự lực khai phóng sau này.

2. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TẠI IPL SCHOLARSHIP
Ta là sản phẩm của chính mình!”. Nghĩa là, tại IPL Scholarship, Học viên không những không bị tước mất cái quyền được “làm ra chính mình”, mà còn được hỗ trợ để nắm lấy và thực hiện cái quyền thiêng liêng này. Cụ thể, Học viên IPL Scholarship sẽ được tiếp sức để: Khai phóng bản thânTìm ra chính mìnhLàm ra chính mìnhSống với chính mình và Giữ được chính mình.

Để “làm ra chính mình”,  Học viên IPL Scholarship làm chủ sự học của mình. Và để làm chủ được sự học của mình, Học viên IPL Scholarship sẽ quản trị sự học theo mô hình “2W1H - Why to Learn, What to Learn, How to Learn”. Nghĩa là, trong mọi sự học, mọi kỳ học/môn học/buổi học… của mình, Học viên luôn hiểu rõ Lý do học (Why to Learn) và Mục đích học (Learn for What) trước khi xác định Nội dung học (What to Learn) và Cách thức học (How to Learn).