Sự học ở IPL

Mô hình giáo dục

1 năm học tại trường

5 kỳ tự trải nghiệm

Sau khi hoàn tất thành công giai đoạn đào tạo, Học viên IPL sẽ tiếp tục bước sang một giai đoạn mới của Chương trình IPL, đó là giai đoạn “tự thân trải nghiệm” kéo dài trong vòng 5 kỳ (mỗi kỳ tương đương 6 tháng). Đây là quãng thời gian để Học viên thể hiện vai trò “người làm chủ” việc tự trải nghiệm của mình trong quá trình chuyển hóa từ “nhận thức” đến “hành vi”, từ “hiểu biết” đến “tạo ra giá trị”.

Triết lý của giai đoạn
-  “Học mà không hành thì thực sự là chưa học gì” (To learn and not to do is really not to learn) và “Biết mà không dùng thì thực sự là chưa biết gì” (To know and not to do is really not to know).  
-  Có những bài học mà không cần phải trả giá cũng học được vậy thì tại sao phải trả giá! Đó là lý do vì sao phải “được đào tạo” để bớt phải trả giá. Nhưng có những bài học mà nếu không trả giá thì không thể học được. Đó cũng là lý do vì sao cần phải “tự trải nghiệm” để học hỏi.
 

Trong giai đoạn 5 kỳ tự trải nghiệm này, Học viên IPL sẽ hoàn toàn tự học và tự trải nghiệm thông qua cuộc sống và công việc mà mình phụ trách. Chương trình IPL sẽ đóng vai trò là bổ sung “chất xúc tác” để Học viên có thêm cơ hội nhằm tối ưu hóa giá trị của hành trình “tự trải nghiệm” đó.
Do vậy, sau khi hoàn tất thành công giai đoạn đào tạo, Học viên IPL sẽ tiếp tục bước sang một giai đoạn mới của Chương trình IPL, đó là giai đoạn “tự trải nghiệm” trong vòng 5 kỳ, mỗi kỳ 6 tháng (kể từ ngày 1/1 của năm đầu tiên sau khi kết thúc giai đoạn “1 năm được đào tạo”). 
Giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” này là quãng thời gian để Học viên thể hiện vai trò “người làm chủ” việc tự trải nghiệm của mình trong quá trình chuyển hóa từ “nhận thức” đến “hành động”, từ “hiểu biết” đến “tạo ra giá trị”.

Trong 5 kỳ trải nghiệm này, Học viên IPL sẽ hoàn toàn tự học và tự trải nghiệm thông qua cuộc sống và công việc mà mình phụ trách tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chương trình IPL sẽ đóng vai trò là bổ sung “chất xúc tác” để Học viên có thêm cơ hội nhằm tối ưu hóa giá trị của hành trình “tự trải nghiệm” đó.
Chẳng hạn như, trong quá trình “tự trải nghiệm”, Học viên sẽ được Chương trình IPL tạo điều kiện để tổ chức và tham gia các kỳ sinh hoạt nội bộ (Nội khóa IPL hay Liên khóa IPL), tham gia các kỳ cập nhật kiến thức như IPL Talk, IPL Sharing, IPL Workshop…

Học viên chỉ được công nhận là hoàn tất thành công giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” (cũng chính là Tốt nghiệp toàn bộ Chương trình IPL) khi hoàn tất “Báo cáo trải nghiệm” về quá trình “5 kỳ tự trải nghiệm” của mình và Báo cáo trải nghiệm này được Chương trình IPL đánh giá là “đạt”.

Chẳng hạn như, trong quá trình “tự trải nghiệm”, Học viên sẽ được Chương trình IPL tạo điều kiện để tổ chức và tham gia các kỳ sinh hoạt nội bộ (Nội khóa IPL hay Liên khóa với các Khóa IPL trước đây), tham gia các kỳ cập nhật kiến thức nội bộ như các buổi đối thoại (talks), chia sẻ (sharing), hay huấn luyện (workshop),...Ngoài ra, Học viên IPL còn được tham gia vào quá trình tổ chức và dẫn dắt các hoạt động cộng đồng về văn hóa - giáo dục do OpenEdu triển khai, bao gồm: Khóa học (xoay quanh 3 chủ đề "Làm người - Làm dân - Làm nghề", Đối thoại (Top Talk và IPL Talk), Khuyến đọc (Thành viên OpenEdu giới thiệu sách, và chuỗi hoạt động "Sách Hay khuyến đọc thường niên").

Học viên chỉ được công nhận là hoàn tất thành công giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” (cũng chính là Tốt nghiệp toàn bộ IPL Scholarship) khi hoàn tất “Báo cáo trải nghiệm” về quá trình “5 kỳ tự trải nghiệm” của mình và Báo cáo trải nghiệm này được IPL Scholarship đánh giá là “đạt”.